Drets d'autor / usuari. Tot el contingut, imatges, marques, dissenys, logotips, i tota altra propietat intel·lectual que aparegui en aquest lloc web és propietat de Cube Technology Innovation, llevat que s'indiqui el contrari. Com a usuari, vostè està només autoritzat a veure, copiar, imprimir i distribuir documents que es troben en aquest lloc web, sempre que (1) el document s'utilitza només amb fins informatius, i (2) qualsevol còpia del document (o part del mateix) inclou el següent avís de copyright: Copyright 2015 Cube Technology Innovation®. Tots els drets reservats.

En accedir i utilitzar aquest lloc web, vostè es compromet a complir amb la llei d'Espanya i les lleis internacionals de drets d'autor i altres lleis aplicables. Vostè pot accedir a aquest lloc web i recuperar contingut que conté l'avís de copyright de l'empresa, emmagatzemar aquest contingut en el seu propi ordinador, i imprimir una còpia de l'esmentat contingut per a fins no comercials, personals o educatius, sempre que (1) no modifiqui, distribueixi o transmeti aquest contingut, i (2) inclogui qualsevol avís de drets d'autor que apareix inicialment amb aquest contingut. Per a qualsevol altre ús cal obtenir el permis exprés de Cube. Vostè pot citar o fer referència a la URL d'aquesta pàgina web, sense limitacions.

Tots els noms de marca, productes, serveis i processos que apareixen en aquest lloc web són marques registrades de Cube Technology. Rès del que conté aquí serà interpretat com una concessió per implicació, impediment, o d'una altra manera, qualsevol llicència o dret sota qualsevol patent, dret d'autor, marca registrada o un altre dret de propietat intel·lectual de cub o de qualsevol tercer, llevat de l’expressament concedit en el present document.

Enllaços. En aquest lloc web pot haver-hi enllaços que condueixen a recursos ubicats en servidors que no són mantinguts per Cube Technology o sota el seu control. La Companyia no és responsable pel contingut d'aquests llocs web de referència o de la disponibilitat d'accés a aquests llocs web.

Recomanacions. La inclusió en aquest lloc web de qualsevol enllaç a un altre lloc web, o qualsevol referència a qualsevol producte o servei per nom comercial, marca comercial, fabricant, o d'una altra manera, no necessàriament constitueix o implica una aprovació o recomanació per part de Cube.